Szukaj
Close this search box.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy, że:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pałac Marianny Orańskiej, Zamkowa 9, Kamieniec Ząbkowicki (zwana dalej Firma)
 2. Pełnomocnikiem Firmy ds. ochrony danych jest: Zarządca przedsiębiorstwa: Pałac Marianny Orańskiej, email: pit@kamzab.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wykonania umowy z podmiotem, którego Pani/Pana jest stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych); – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Firma zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań Firmy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  b) prawo do sprostowania danych osobowych
  c) prawo do usunięcia danych osobowych
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych
 7. Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres siedziby Firmy
  b) mailowo na adres: pit@kamzab.pl
  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres siedziby firmy
  b) mailowo na adres: pit@kamzab.pl
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia, wykonania umowy.

  Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Firma może przetwarzać dane dotyczące sytuacji finansowej/zaciągniętych zobowiązań, w celu oceny Pani/Pana zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy i przygotowania adekwatnej oceny w procesie zawierania umowy.
Skip to content