Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
AKTUALNOŚCI - Pałac Marianny w Kamieńcu Ząbkowickim

Fundusze norweskie

                                                                                   

Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim bierze udział w realizacji projektu pn.

Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Lider projektu z Polski: Gmina Kamieniec Ząbkowicki – gmina zajmuje się kierowaniem podstawowymi rodzajami działalności publicznej, jest właścicielem kompleksu pałacowo- parkowego im. Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.  

Partner z Polski: Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim – instytucja kultury, która kompleksowo realizuje zadania z obszaru kultury, takie jak tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, prowadząc działalność m.in. w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Partner z Państwa-Darczyńcy: Fjellugla Kompetanse AS. Norwegia - organizacja non-profit specjalizująca się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla dorosłych m.in. z dawnych technik rzemiosła.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane, rewaloryzację parteru Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – prace konserwatorskie malowideł krużgankowych a także prace dotyczące odtworzenia pierwotnej kompozycji tarasów ze wszystkimi elementami wystroju (m.in. rzeźbą ogrodową, pergolami, historycznymi nasadzeniami).
 • Oferta kulturalna i edukacyjna - liczne wydarzenia kulturalne, skierowane do różnorodnych grup odbiorców (m.in. działalność wystawiennicza, imprezy plenerowe, festiwale, przeglądy sztuki i rzemiosła, wykłady, pokazy, prezentacje, koncerty, których celem jest edukacja kulturowa i animacja przedsiębiorczości kulturalnej).
 • Szkolenia związane z zakresem projektu – zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim oraz pracowników Gminy oraz szkolenia dla społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego (m.in. z zakresu przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania dziedzictwem kulturowym).
 • Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Promocja i informacja na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Partner polski – Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim – wspiera Lidera projektu w następujących zadaniach:

 • Partner jako samorządowa instytucja kultury Gminy Kamieniec Ząbkowicki (organizowana prze Lidera projektu) zarządza obiektem kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim na zasadzie porozumienia.
 • Partner prowadzi wszelkie czynności organizacyjne i administracyjne związane z zarządzaniem oraz udostępnianiem do zwiedzania obszaru kompleksu.
 • Partner organizacyjnie i merytorycznie wspierać będzie Lidera projektu w przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych projektu.
 • Partner polski odpowiedzialny będzie za realizacje programu edukacyjnego i kulturowego, zapewni wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
 • Pracownicy instytucji Partnera będą brać udział w szkoleniach w ramach Projektu.

Partner Projektu Fjellugla Kompetanse AS partycypować będzie w realizacji tzw. działań „miękkich” w Projekcie:

 • Partner odpowiedzialny będzie za zorganizowanie szkoleń dla przewodników oraz animatorów kultury w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim. Szkolenia m.in. z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i wykorzystania obiektów zabytkowych, sposobu funkcjonowania instytucji, realizacji oferty kulturalnej i współpracy z lokalną społecznością.
 • Odbędzie się robocza, studyjna wizyta edukatorów w siedzibie Partnera oraz rewizyta w Polsce, podczas których w praktyce wykorzystana zostanie nabyta wiedza i umiejętności animatorów.
 • Partner podzieli się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami z Liderem Projektu dzięki czemu rozwinie się międzynarodowa współpraca na polu kultury. Dzięki konsultacjom z partnerem w zakresie m.in. nowoczesnych metod zarządzania, kreatywnego rozwoju na obszarach wiejskich i sposobów budowania oferty dla różnych grup odbiorców, zostanie utworzony program edukacyjny instytucji oraz model biznesowy pozwalający budować sieć lojalnych turystów i gości pałacu.

EFEKTY PROJEKTU

 • Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego przyczyni się do zachowania i odnowy walorów krajobrazu kulturowego Kamieńca Ząbkowickiego wprowadzenia nowych funkcji kultowych i edukacyjnych stanowiących atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Projekt rewitalizacji ogrodu i prace dostosowawcze w pałacu, dopełnione wyczerpującą ofertą kulturalną, pobudzą lokalną turystykę i będą istotnym mechanizmem rozwoju gminy.
 • Po zakończeniu realizacji projektu zakłada się dalszą współpracę z Partnerem projektu w zakresie realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej.

www.eeagrants.org

www.gov.pl/kultura

Lider Projektu: www.kamienieczabkowicki.eu

Wsparcie udzielone z programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I

W Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim trwa realizacja projektu Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim – etap I

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 414194,95 zł, dofinansowanie Funduszy Europejskich to 1 624022,23 zł.

Celem projektu jest zwiększenie turystycznego potencjału kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej i jego walorów poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających wykreowanie spójnej kompleksowej oferty, będącej ciekawą formą spędzania czasu wolnego dla mieszkańców regionu i turystów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowe i odtworzeniowe wybranych fragmentów zabytkowego Pałacu: rekonstrukcji zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej sali jadalnej do przyziemia włącznie oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej w zespole pałacowo-parkowym.

Pozwoli to na poprawę stanu zabytkowej substancji Pałacu Marianny Orańskiej, w szczególności tak ważnych jego części jak sala jadalna i kaplica. Zadania wynikające z projektu przyczynią się ponadto do podniesienia walorów historycznych regionu, a co za tym idzie, zwiększy się rozpoznawalność kompleksu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w całym kraju. Wzrośnie również świadomość znaczenia i wartości zespołu pałacowo-parkowego wśród społeczności lokalnej i regionalnej, a wiedza o zabytkowym kompleksie zostanie spopularyzowana.

Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 8

Idea realizacji projektu jest wynikiem dążenia władz gminy Kamieniec Ząbkowicki do przywrócenia Pałacowi Marianny Orańskiej jego dawnej świetności oraz nadania mu funkcji społeczno-kulturowych. Realizacja projektu jest etapem szerszego planu rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Kompleksowy plan rozwoju zakłada całościową rewitalizację w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym poprawy dostępności do kultury i edukacji poprzez łatwiejszy kontakt z historią i obiektem dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Geneza projektu wynika więc z szerszego programu rewitalizacji zabytków Gminy i stworzenia spójnej i kompleksowej oferty kulturalnej nie tylko Gminy, ale także regionu.

W efekcie realizacji projektu możliwe stanie się szersze udostępnienie Pałacu Marianny Orańskiej oraz dostosowanie do potrzeb zwiedzania oraz stworzenia obszerniejszego niż dotychczas i uwzględniającego rangę zabytku programu kulturowego i edukacyjnego. Przeprowadzenie prac remontowych oraz rekonstrukcyjnych zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej sali jadalnej do przyziemia włącznie oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej doprowadzi do zabezpieczenia Pałacu przed dalszą degradacją, ochrony oraz efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o dużym znaczeniu dla regionu i kraju. Wszystkie działania w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Kamieńca Ząbkowickiego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu, oprócz odtworzenia wybranych fragmentów zespołu pałacowo-parkowego, ma przyczynić się również do wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz do zwiększenia liczby osób zatrudnionych przy obsłudze Pałacu. Dodatkowym efektem gospodarczym będzie zwiększenie bazy hotelowo-gastronomicznej (prywatnej), a tym samym zwiększenie zatrudnienia społeczności lokalnej, gdyż zespół pałacowo-parkowy pełni ważną funkcję dla społeczności lokalnej oraz regionu.

Przeprowadzenie prac remontowych oraz odtworzenia elementów stolarki zabytkowego Pałacu Marianny Orańskiej przyczyni się do zabezpieczenia części obiektu dziedzictwa przed wpływami atmosferycznymi oraz umożliwi ich udostępnienie i komfortowe zwiedzanie. Przeprowadzone w ramach projektu prace umożliwią wraz z zakresem prac wykonanych wcześniej oraz zaplanowanych zaadaptowanie pomieszczeń pod potrzeby oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców regionu, jak i turystów uzyskujących szerszy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 2 414194,95 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kwota dofinansowania: 1 624022,23 zł

Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 7Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 1Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 3Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 2Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 5Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 6Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo 7

 

Weekend za pół ceny!

Facebook 1200x628 event Copy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"! Już w marcu będzie można zwiedzić Pałac Marianny Orańskiej w okazyjnej cenie.

Weekend za pół ceny!

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie naszego Pałacu za pół ceny w dniach 23 - 24 listopada!

Bilet normalny i ulgowy do kupienia za 50% stałej ceny. Tylko w ten jeden, wyjątkowy listopadowy weekend!

72821935 1407336302776644 7768355512038457344 n

Zapraszamy do przypalacowego Mauzoluem!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania zrewitalizowanego Mauzoleum Hochenzollernów, położonego nieopodal Palacu Marianny Orańskiej. Aby do niego dotrzeć piechotą lub wypożyczonym od nas rowerem, można skorzystać z żóltego albo niebieskiego szlaku, które zaprezentowany jest na mapie. Mapki ze szlakami dostępne bezpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej (ul. Zamkowa 6).

Serdecznie zapraszamy!

trasy turystyczne w parku pałacowym Copy